Home Nieuws Columns Gemeenteraad Verkiezing Over Contact Disclaimer
Armoede neemt toe

Armoede neemt toe
26-Jan-2015

Leestijd 2 minuten

armoede.jpg title =
Mensen in armoede worden vaak uitgesloten of in een hokje geplaatst.
Fotograaf: Onbekend


Ondanks de langzaam groeiende economie, is er nog veel armoede in de stad. Sterker nog, het lijkt er op dat armoede nog steeds toeneemt. Bij de voedselbank is dat te merken aan het aantal voedselpakketten dat wordt verstrekt. De afgelopen 2 jaar is de jaarlijkse stijging ongeveer 30% geweest. Wie in aanmerking wil komen voor voedselpakketten, zal ook mee moeten werken aan het oplossen van de financiële problemen. De gemeente is regelmatig in gesprek met de voedselbank.

De gemeente voert een actief armoede beleid om te voorkomen dat de armoede te veel stijgt. Het beleid is er op gericht om armoede in te perken en daarom zijn er diverse maatregelen genomen om mensen die onder de armoedegrens leven, te helpen. Het helpt echter niet dat er sinds 1 januari een aantal zaken zijn verander. Zo is de zorgwet aangepast en voert de gemeente deze uit. Er is echter minder geldt beschikbaar, dus zorg zal daarmee beter verdeeld moeten worden. Dit kan dus inhouden dat bepaalde zorg niet of minder beschikbaar is. Daarnaast hebben huurder te maken met een sterke stijging van de huren, waardoor gezinnen met weinig geld nog meer inde problemen komen.

Ook is de participatie wet van kracht. Dit biedt gemeente de mogelijkheid om mensen die in de bijstand zitten, verplicht worden wederdiensten te verrichten. Er is nog discussie of vrijwilligerswerk hier ook onder valt.

De gemeente probeert zoveel mogelijk samen te werken met organisaties die werken aan steun voor mensen die op of onder de armoede grens leven. Er is hiervoor een armoedenetwerk opgericht, dat zich vooral richt op kinderen in armoede. Daarnaast kunnen mensen met een laag inkomen zich via de gemeente tegen een gunstig tarief collectief verzekeren voor zorgkosten. Kinderen kunnen gebruik maken van een gratis lidmaatschap van de bibliotheek en er is financiële ondersteuning mogelijk voor mensen met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau.

Praktijk is dat veel mensen zich ook schamen voor hun armoedige situatie en/ of moeite hebben met het zich melden voor een aanvullende financiële ondersteuning. Bedoeling is dat door onder andere wijkteams deze mensen te ondersteunen, zeker als dit leidt tot meervoudige ondersteuning (bijvoorbeeld meervoudige zorg).

Ook vraagt de gemeente hulp van andere burgers om mensen te helpen als ze merken dat mensen in armoede problemen ondervinden. Er is een website waarmee de gemeente probeert mensen te verwijzen naar de juiste hulp.

In het nieuwe bestuursakkoord staat overigens weinig over armoede. Het nieuwe college wil de huidige aanpak van armoede voortzetten, vooral waar het gaat om schuldhulpverlening en vroegsignalering. Daarnaast wil het college meer werkgelegenheid scheppen en door mensen aan werk te helpen de armoede tegengaan.

Auteur: Alfred Heeroma

1933 keer werd dit bericht gelezen
Documenten:
Aan de Slag (bestuursakkoord)
Vragen over armoede
Raadsvoorstel armoede en schulden
Vragen collectieve zorgverzekering
Kinderen in armoede in Nederland