Home Nieuws Columns Gemeenteraad Verkiezing Over Contact Disclaimer
Gemeenteraad

Gemeenteraad
27-Feb-2010

gemeenteraad.jpg title =
De gemeenteraad vergadert 1 maal per maand
Fotograaf: Onbekend

Let op: Onderstaande tekst is gedateerd en dient nog te worden geactualiseerd.

Redactie/ 8 september 2023.
De Gemeenteraad is het hoogste inspraak orgaan in de stad. Dit houdt in dat ze bepalen welk beleid er in de stad wordt gevoerd en ze dienen ook toezicht te houden op de uitvoer van dit beleid. De gemeenteraad bestaat uit 39 leden die tijdens de gemeenteraadsverkiezing door de kiesgerechtigden uit ’s-Hertogenbosch worden gekozen.

Daarnaast is er het college van Burgemeester en Wethouders (B&W). Deze zijn verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de stad en de uitvoer van de besluiten die door de gemeenteraad. De uitvoer van het beleid wordt in de praktijk gedaan door ambtenaren, maar het college van B&W blijft hiervoor verantwoordelijk. Ook zijn het ambtenaren verantwoordelijk voor de voorbereiding van de voorstellen die in de raad komen, al worden de meeste voorstellen door het college van B&W ingebracht. Het college bestaat momenteel uit 5 wethouders en de burgemeester.

De Gemeenteraad kan ook zelf voorstellen doen voor beleid, al gebeurt dat in de praktijk veel minder vaak. Daarnaast kunnen ook burgers een voorstel inbrengen in de raad, het zogenaamde burgerinitiatief. Iedere inwoners van de stad die minimaal 16 jaar is, kan een dergelijk voorstel doen, zolang het maar niet gaat over de gemeentelijke organisatie, de begroting, belastingen, privézaken, klachten, besluiten van de gemeente waartegen bezwaar- en beroep open staat en onderwerpen waarover de raad het afgelopen jaar een besluit heeft genomen. Er dienen ook minimaal 100 handtekeningen bijgevoegd worden van andere inwoners van de stad die het voorstel steunen.

De Gemeenteraad en het college vormen in het zogenaamde duale stelsel het stadsbestuur. B&W vergadert wekelijks op dinsdag. Dan worden alle lopende zaken besproken en tevens bepaald wat er naar de Gemeenteraad gestuurd moet worden. Op sommige punten kan het college ook zelfstandig een besluit nemen, zonder dat de Gemeenteraad hoeft te worden geraadpleegd; een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde verkeersbesluiten.

De Gemeenteraad vergadert 1 maal per maand. Omdat veel raadsvoorstellen nogal complex zijn, worden deze de voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering besproken in zogenaamde commissies. Op dit moment zijn er 4 commissies:
- Maatschappelijk Ontwikkelingen (MO)
- Ruimtelijke Ordening en Beheer (ROB)
- Financiën, Economie en Sociale Zaken (FES)
- Bestuurszaken (BZ).

In de commissie zijn alle raadsfracties vertegenwoordigd, maar niet perse door raadsleden (een fractielid kan dus wel in een commissie zitten, maar niet perse in de Gemeenteraad). De commissie neemt ook geen beslissingen, die worden alleen in de gemeenteraad genomen. Als burgers willen inspreken (hun mening geven over een bepaald raadsvoorstel) kan dat alleen in de commissie, dus niet bij de gemeenteraad. Burgers mogen maximaal 5 minuten inspreken. De commissies zijn dus adviesorganen voor de Gemeenteraad.

Een raadsvoorstel dat in de gemeenteraad wordt besproken kan:
- ongewijzigd worden goedgekeurd
- worden goedgekeurd met amendement (=wijziging in de tekst)
-goedgekeurd met één of meerdere moties (=aanvullende opdracht aan het college)
- worden verworpen

In uitzonderlijke gevallen wordt een voorstel door het college teruggetrokken en dus niet in stemming gebracht. Het kan ook zijn dat de raad het college verzoekt het voorstel eerst te wijzigen voordat ze er een oordeel over uitspreekt.

De regels waaraan de Gemeenteraad zich moet houden zijn vastgelegd in een reglement van orde. De commissies zijn gehouden aan het commissiestatuut. Daarnaast is er een overkoepelend orgaan dat de algemene zaken in de gaten houdt, het Presidium. In dit Presidium zitten de 4 vier voorzitters van de commissies, plaatsvervangend voorzitter van de raad en de vaste voorzitter van de vanuit de raadscommissies geëntameerde hearings. De leden van het presidium worden gekozen door de raad.

Als ondersteuning aan de raad, is er ook een Rekenkamer. Dit adviesorgaan kan gevraagd en ongevraagd een oordeel geven over het gevoerde beleid. De leden van de Rekenkamer worden wel door de gemeenteraad benoemd, maar zitten over het algemeen niet in de Gemeenteraad. De Rekenkamer bepaalt zelf welke onderzoeken ze uitvoert en kan dus een verzoek van de Gemeenteraad naast zich neerleggen.

De samenstelling van de Gemeenteraad wordt bepaald door de kiesgerechtigde bewoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Na de verkiezing wordt vastgesteld welke partij de meeste stemmen heeft gekregen. Deze partij mag dan proberen samen met andere partijen een overeenkomst te sluiten waarin staat op welke wijze de stad voor 4 jaar wordt geregeerd. In het algemeen zal er samenwerking worden gezocht zodanig dat de betrokken partijen een meerderheid aan raadsleden heeft in de raad. Het is gebruikelijk dat elk van de deelnemende dan hun belangrijkste punten in het ‘regeerakkoord’ opgenomen krijgen.

Als er een overeenkomst tussen meerdere partijen is, dan zullen deze partijen ook de wethouders in het college aanwijzen. De wethouders worden dus niet gekozen, maar benoemd. Wel kan de Gemeenteraad beslissen dat de voorgedragen persoon niet geschikt is voor de functie van wethouder. De partijen die deel uitmaken van het college worden de regeringspartijen genoemd, de overige partijen vormen de oppositie. De regeringspartijen zijn alleen gehouden aan de afspraken die gemaakt zijn in her regeerakkoord. Zaken die niet in het regeerakkoord staan, worden ‘neutraal’ behandeld in de gemeenteraad, waarbij een regeringspartij ook tegen een voorstel kan stemmen.

De laatste verkiezing was op 3 maart 2010. Op de pagina verkiezingen vindt u informatie over de samenstelling van de Gemeenteraad en het college en welke wijzigingen er allemaal hebben plaatsgevonden.

Auteur: Alfred Heeroma

Documenten:
Reglement van orde voor de Gemeenteraad
Commissiestatuut